Общи условия

Запознайте се с общите условия за ползване на електронния ни магазин - приемането им е необходимо условия за да можете да пазарувате в магазина

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ЗОГРАФОВ И СИН“ ООД, гр. София, бул. Цар Борис III № 428А, Район Витоша, ЕИК 202988840, представлявано от Любомир Зографов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу КЛИЕНТИ, на електронния магазин www.zografovartcom, наричан по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика „Зографов и Син“ ООД
Седалище и адрес на управление София, бул.Цар Борис III №428А
Адрес за упражняване на дейността София, бул.Цар Борис III №428А
Данни за кореспонденция email: Zografov_co@abv.bg, тел: +359 2 9571033
Вписване в публични регистри ЕИК 202988840
Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 419889
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 202988840

Надзорни органи:

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. www.zografovart.com e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.zografovart.com , чрез който Клиентите имат възможност да сключват договори за покупки и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:


Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Клиентите сключват договор за покупка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.zografovart.com или друго средство за комуникация от разстояние.
По силата на сключения с Клиентите договор за покупка на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиентите на определените от него чрез интерфейса стоки.
Клиентите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
Доставчикът доставя заявените от Клиентите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Клиентите и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиента е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупка на стоки, Клиентът следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Клиента, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Клиента декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
Доставчикът потвърждава извършената от Клиента регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Клиента електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Клиента потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Клиента и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
При извършване на регистрацията Клиента се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
В случай че за регистрация на Клиента се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Клиента в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Клиента, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Клиента и Доставчика, е Основен електронен адрес по смисъла на тези общи условия. Клиентът има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Клиента нов Основен контактен електронен адрес.
Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Клиента, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Клиента нов Основен контактен електронен адрес.
Доставчикът информира Клиента за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Клиента Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
Доставчикът не носи отговорност пред Клиента за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
Доставчикът може да изисква от Клиента използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Клиентите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупка на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
Договорът се сключва на български език.
Договорът между Доставчика и Клиента представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.zografovart.com .
Страна по договора с Доставчика е Клиентът съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Клиента. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Клиента при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Клиента чрез интерфейса на Доставчика.
За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Клиента по подходящ начин чрез електронни средства.
Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
Доставчикът доставя стоките на посочения от Клиентите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Клиентите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Клиентите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Клиентът няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената.
Потвърждение на поръчката;

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Клиенти, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Клиентите в един от следните моменти преди сключване на договора:
В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Клиента в сайта на Доставчика.
Информацията, предоставяна на Клиентите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Клиентът се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Клиентът избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 3 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

В случай, че Клиента упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от клиента суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор, само в случай че клиента върне стоката в същия вид в който я е получил, заедно с документите съпровождащи стоката. От сумата, която клиента е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
Клиентът се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с клиента чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
В случай, че Клиентът и Доставчика не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Клиента до Доставчика, чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на Клиента след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
Клиентът и Доставчика удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
Клиентът и Доставчика се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Клиента в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 18. Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни.
От съображения за сигурност на личните данни на Клиентите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Клиентите в момента на регистрацията.
Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.zografovart.com

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Клиентът е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес www.zografovart.com .

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Клиенти на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.
Доставчикът и Клиента се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Клиента след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Клиента не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
Клиентът се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Клиента, при регистрацията. Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.zografovart.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Клиента с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.zografovart.com

Powered by FlexiCMS™ in 0.0098 secs